Over Traumanet

Traumanet heeft als hoofddoel iedereen, en in het bijzonder mensen die zelf te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen, toegankelijke informatie en handvatten te bieden om met de gevolgen van trauma om te kunnen gaan.

Lees hieronder meer over het initiatief en onze plannen.

Traumanet FAQ

Achtergrond

Ongeveer 80% van de Nederlanders maakt gedurende het leven minimaal één ingrijpende en/of traumatische ervaring mee. Het merendeel hiervan ontwikkelt – gelukkig – geen langdurige klachten. Waar het niet (goed) lukt om de ervaring, of ervaringen, te verwerken, kunnen allerlei lichamelijke en psychische problemen ontstaan.

Naar schatting ontwikkelt zo’n 14% van de mensen die een traumatische ervaring hebben meegemaakt een posttraumatische stressstoornis, ook wel PTSS genoemd. Dit is een psychische aandoening die gekenmerkt wordt door onder andere herbelevingen, nachtmerries en sterke gevoelens van spanning en onrust. Een diagnose PTSS is echter zelden het enige gevolg van traumatische ervaringen, zeker wanneer deze zich al in de vroege jeugd, herhaaldelijk en/of langdurig hebben voor gedaan.

Een geschiedenis met trauma wordt al lang erkend als een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van talrijke psychische en lichamelijke aandoeningen later in het leven

Waaronder verslaving, psychose, stemmings- en eetstoornissen, en auto-immuunziekte, kanker, hart- en vaatziekten en prikkelbare darm-syndroom. Daarnaast weten we uit onderzoek ook dat trauma langdurige impact kan hebben op emotioneel, cognitief en sociaal niveau en het stress-systeem kan ontregelen.

Trauma, kortom, kan een individu op alle levensgebieden raken en beschadigen

Het is belangrijk te beseffen dat de gevolgen van trauma zich echter niet alleen beperken tot het individu die het treft. Trauma werkt via de sociale context waarin het zich afspeelt door naar de mensen waar het individu mee samenleeft, en sijpelt zo uiteindelijk de maatschappij in.

Herstel na trauma en leren omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen vraagt om een multidimensionale aanpak

Een aanpak die het begrip ‘trauma’ op de eerste plaats in een breder perspectief plaatst dan alleen die van de gebeurtenis. Want, zoals trauma-expert Gabor Maté zegt: “Trauma is not what happens to you, it’s what happens inside you as a result of what happened to you.” 

Oftewel: trauma is niet wat je overkomt, het is wat binnenin je gebeurt als resultaat van wat jou is overkomen.

Herstel na trauma vraagt dan ook om een aanpak die niet alleen aandacht vestigt op het herstel van psychische aandoeningen zoals PTSS of verslaving (ook wel symptomatisch herstel genoemd), maar minstens zoveel aandacht heeft voor persoonlijk en maatschappelijk herstel en de eigen zin- en betekenisgeving.

En een aanpak, ten slotte, die zich niet uitsluitend richt op de mensen die directe ervaring hebben met trauma, maar ook op de gehele samenleving.

Waar komt het initiatief vandaan?

Traumanet is een initiatief van Anne Marsman, psycholoog en voormalig hoofdredacteur van het online platform PsychoseNet. Toen zij als jong mens zelf met psychische problemen worstelde, vond ze jarenlang de grootste steun online. De erkenning en herkenning die ze (anoniem) bij lotgenoten vond, betekende veel in een tijd die gekenmerkt werd door gevoelens van intense eenzaamheid en schaamte.

Tijdens haar werk voor PsychoseNet – een online platform rondom psychose en herstel – raakte ze nog meer overtuigd van de waarde en kracht van dergelijke platformen die, naast goede informatie, vooral ook steun en perspectief bieden. Steeds opnieuw werd ze geraakt door de verhalen van mensen die zich door PsychoseNet soms voor het eerst echt gezien en begrepen voelden, en dankzij het platform hoop (terug)vonden op het kunnen leren leven met hun kwetsbaarheid.

Begin 2021 nam Anne afscheid van PsychoseNet, om ruimte te maken voor nieuwe dromen en een nieuw begin. Een nieuw begin dat op de eerste plaats begon met het afronden van haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order: exploring the long-lasting impact of childhood adversity in relation to mental health’ en de verdediging van haar werk op 3 november aan de Universiteit Maastricht. In haar proefschrift combineerde ze haar eigen ervaring met psychische problematiek en ingrijpende ervaringen met haar wetenschappelijke en professionele kennis rondom het thema ’trauma’, en dit is precies wat ze wilt blijven doen om haar nieuwe droom te verwezenlijken.

Die nieuwe droom heet Traumanet: een online platform rondom trauma en herstel, waar je goede en betrouwbare informatie kan vinden over trauma, de gevolgen en (zelf)hulp, maar vooral ook steun kan vinden en perspectief op een leven voorbij eenzaamheid en pijn.

Wat is Traumanet?

Traumanet is een multideskundige eCommunity in ontwikkeling, voor en door mensen die direct of indirect te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen.

Concreet wordt het een online platform waar je op één centrale plek betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp vindt rondom het thema trauma en heling. Traumanet wordt een omgeving waar aandacht is voor alle levensgebieden waarop trauma impact kan hebben en het gebied van zin- en betekenisgeving.

Daarnaast willen we met Traumanet een netwerk creëren waar waardevolle initiatieven, scholing, multimedia bijdragen zoals boeken, video’s en podcasts, en andere ontwikkelingen die betrekking hebben op het thema trauma gedeeld, gebundeld en gevonden kunnen worden.

Wat wordt bedoeld met 'trauma'?

Het woord trauma komt uit het Grieks en betekent letterlijk verwonding of kwetsuur. Er kan spraken zijn van een lichamelijk trauma, bijvoorbeeld een botbreuk, maar ook van een psychisch trauma: een psychische verwonding. Als het specifiek over een psychische verwonding gaat, wordt soms ook wel gesproken van psychotrauma. Op Traumanet staat de psychische verwonding, of psychotrauma, centraal.

Hoewel trauma een term is waar steeds meer aandacht voor is, is er in de wetenschappelijke literatuur geen overeenstemming over wát het nu precies is. Vaak wordt trauma omschreven als een schokkende en/of levensbedreigende gebeurtenis die je niet (goed) kan verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over blootstelling aan geweld, misbruik of het meemaken van een ernstig ongeval.

Trauma is echter een veel breder begrip en betreft niet alleen concrete gebeurtenissen. Ook negatieve en/of ingrijpende ervaringen die regelmatig terugkeren, zoals pesten, emotionele verwaarlozing en het opgroeien in een stressvolle omgeving, kunnen traumatisch zijn en langdurige gevolgen hebben.

Niet de gebeurtenis maar de impact centraal

Naast definities en omschrijvingen van trauma die vooral de gebeurtenis centraal stellen, komt er ook steeds meer aandacht voor het feit dat het bij trauma niet zo zeer draait om wat er is gebeurd, maar om de langdurige impact ervan op neurobiologisch, psychologisch en sociaal niveau. Internationaal trauma-expert Gabor Maté zegt daarover: “Trauma is niet wat je overkomt, het is wat binnenin je gebeurt als resultaat van wat jou is overkomen.”

Op Traumanet gaan we uitvoerig in op wat trauma precies is, welke verschillende type trauma je kan onderscheiden, op wat voor manieren trauma zich allemaal kan uiten in het dagelijks leven en vooral ook hoe persoonlijk de ervaring en impact van trauma is.

Wie is er betrokken bij Traumanet?

Traumanet is een online platform voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen. We hechten waarden aan goede samenwerking en bundelen graag krachten en expertise, daarom worden ervaringsdeskundigen, hulpverleners en naasten actief bij de realisatie van het platform betrokken.

Het Traumanet team bestaat momenteel uit twee ervaringsdeskundige kartrekkers:

 • Anne Marsman, psycholoog en traumatherapeut i.o.
 • Annemarije Sjoerdsma, TRE provider en peer facilitator bij Enik Recovery College

Je kunt hier luisteren naar een gesprek tussen Anne, Annemarije en Jerry over hun plannen. Op deze pagina kun je meer over ze lezen.

Bestuur

 • Ted van den Bergh, voorzitter
 • Jos van Scheppingen, penningmeester
 • Jerry Allon, secretaris

Adviesraad

Op Traumanet wordt goede en betrouwbare informatie aangeboden rondom het thema ‘trauma’ en ingrijpende ervaringen. We laten ons adviseren door een diverse groep van deskundigen op het gebied van trauma en herstel:

 • Geert Smid, bijzonder hoogleraar ‘Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld’
 • Christel Kraaij, klinisch psycholoog en mede-oprichter Centrum voor Transitie
 • Anneke Vinke, GZ-psycholoog en sensorimotor therapeut
 • Irene van de Giessen, oprichter stichting Hersteltalent
 • Anne van den Ouwenlant, oprichter Trauma Company en internationaal trauma-expert
 • Pim Scholte, psychiater en onderzoeker, deskundig op het gebied van vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel
 • Ybe Casteleyn, psychotraumatoloog en auteur van ‘Sterker worden waar het pijn doet’
 • Martijne Rensen, directeur CELEVT en sociaal wetenschapper

Voor wie is Traumanet?

Traumanet richt zich op mensen die – direct en indirect – te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen en betrouwbare informatie en handvatten zoeken rondom trauma, de gevolgen en mogelijkheden voor behandeling en herstel. Onze doelgroep betreft dus zowel mensen die zelf te maken hebben (gehad) met traumatische ervaringen, als naasten, hulpverleners en overige belangstellenden.

In eerste instantie wordt Traumanet in het Nederlands aangeboden en ligt de focus op Nederland en Vlaanderen.

Wat voegt Traumanet toe aan het reeds bestaande veld?

Over trauma wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, toch is het niet eenvoudig om toegankelijke informatie te krijgen, of om je weg te vinden naar goede behandeling en zelfhulp. Trauma is een super breed begrip, en het aanbod is erg versnipperd. Er zijn talrijke goede boeken, video’s, trainingen, initiatieven, brochures en handreikingen, je moet ze alleen wel weten te vinden.

Traumanet wordt het platform waar je op één centrale plek informatie kunt vinden, je de weg wordt gewezen naar (zelf)hulp en handvatten om met de gevolgen van trauma om te leren gaan, en waar het reeds bestaande aanbod op een overzichtelijke manier wordt ontsloten.

Wat wil Traumanet concreet gaan doen en bereiken?

Met de realisatie van Traumanet willen we informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp bieden rondom het thema trauma en herstel. Voor mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met trauma, maar ook hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden.

Daarnaast wilt Traumanet bijdragen aan een ‘trauma-geïnformeerde’ samenleving. Dit is een samenleving waarin oog is voor mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan in het leven, begrip is voor de gevolgen en klachten hiervan, voldoende kennis is om dit te signaleren en er tenslotte ook op een adequate manier mee om te gaan.

Traumanet wordt nadrukkelijk geen hulpverlenend platform, maar een platform dat haar bezoekers informeert, empowert, inspiratie en perspectief biedt.

De doelstellingen van Traumanet samengevat:

 • Goede en betrouwbare informatie rondom trauma en herstel laagdrempelig aanbieden
 • Multimedia (audio/video/tekst) content ontwikkelen
 • Het bieden van mogelijkheden om gemotiveerd en onderbouwd te zoeken naar gespecialiseerde traumabehandeling en daarin passende keuzes te maken
 • Ontwikkelen van een (zelf)hulpkaart waarop relevante zorg- en hulporganisaties gevonden kunnen worden
 • De gelegenheid geven om zoveel mogelijk zelf te werken aan herstel en veerkracht
 • De focus verleggen van klachten en symptomen naar veerkracht, welzijn en zingeving
 • Ontsluiten en toegankelijk maken van reeds bestaand content rondom het thema trauma
 • Aansluiten bij en bereiken van diverse doelgroepen, waaronder mensen die direct ervaring hebben (gehad) met trauma, naasten en hulpverleners
 • Perspectief bieden, in de breedste zin van het woord

Wat is de beoogde impact van Traumanet?

Persoonlijke impact
Voor velen kan bezoek aan Traumanet een eerste en zeer belangrijke stap zijn op weg naar herstel van de ingrijpende gevolgen van trauma. Op een veilige, laagdrempelige en anonieme manier kan betrouwbare informatie worden gevonden die bijdraagt aan meer kennis, (zelf)inzicht, begrip voor jezelf en/of de ander en vermindering van zelfstigma. Daarnaast biedt Traumanet handvatten ter ondersteuning van herstel en versterking van veerkracht, waardoor de eigen regie wordt versterkt en mensen minder afhankelijk worden van de directe beschikbaarheid of nabijheid van een hulpverlener. Ook kan het lezen van ervaringsverhalen voor herkenning en erkenning zorgen, wat op haar beurt weer kan leiden tot een gevoel van verbondenheid, een sprankje hoop en perspectief op een leven voorbij trauma.

Traumanet kan van meerwaarde zijn in alle fasen van behandeling en herstel: in voorbereiding op een behandeling, tijdens een te overbruggen wachttijd, als aanvulling op een behandeling, in het nazorgtraject of volledig los van behandeling. Traumanet beoogt in al deze fasen steunend en inspirerend te zijn. Daar gebruikers tevens uitgenodigd worden om zelf input te leveren (bijvoorbeeld in de vorm van een blog) en hun eigen kennis en ervaringen te delen, draagt Traumanet ook bij aan zin- en betekenisgeving.

Traumanet is er niet alleen voor mensen die zelf direct ervaring hebben met trauma, maar juist ook voor naasten en professionals. Door ook hen te ondersteunen met goede informatie, (h)erkenning, een overzicht te bieden van o.a. scholingsaanbod en relevante initiatieven rondom trauma, en handvatten te geven in het omgaan met getraumatiseerde mensen, wordt ook hun positie versterkt en zo indirect bijgedragen aan het herstel en de kwaliteit van leven van mensen die worstelen met de gevolgen van trauma.

Maatschappelijke impact
Het ultieme doel van Traumanet is om bij te dragen aan wat we een ‘trauma-geïnformeerde samenleving’ noemen. Dit is een samenleving waarin oog is voor mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt; begrip is voor de gevolgen en klachten die hiermee te maken hebben; voldoende kennis is om dit te signaleren, en er ten slotte op een adequate manier mee om te gaan. Het effect hiervan op de samenleving is groot: het vermindert stigmatisering van mensen die worstelen met trauma-gerelateerde klachten; bevordert de bespreekbaarheid hiervan; bevordert het sociaal-maatschappelijk functioneren; en zorgt voor betere diagnostiek én behandeling van zowel psychische als lichamelijke trauma-gerelateerde klachten. Het is de verwachting dat gebruik van Traumanet op termijn bij zal dragen aan een reductie van het aantal mensen dat een beroep doet op professionele hulpverlening, waardoor wachtlijsten zullen slinken, eerder hulp geboden kan worden aan zij die het nodig hebben en verergering van klachten kan worden tegengegaan. 

Hoe kan ik Traumanet steunen?

Draag je Traumanet een warm hart toe? Ontzettend fijn! Op dit moment zijn we het meest geholpen met een financiële bijdrage om de kosten voor het platform te kunnen dekken. Een donatie wordt enorm gewaardeerd!

Ons eerste streefbedrag is €40.000, hiermee kunnen we een goede start maken met het design en bouwen van het platform. De uiteindelijke kosten voor het gehele platform, inclusief eigen content in de vorm van onder andere video’s, animaties, podcasts en ondersteunende tools, ligt een stuk hoger. Dit bedrag hopen we in de loop van het jaar met behulp van onder andere verschillende fondsen en samenwerkingspartners bij elkaar te krijgen.

Geïnteresseerd in samenwerking en/of wil je ons helpen bij het vinden van financiering? Ook heel welkom! Neem contact op via info@traumanet.nl

Heb je een goed idee?

Ken je een boek, video, podcast, website, behandelaanbod of iets anders dat niet mag ontbreken op Traumanet? Of wil je een ander idee met ons delen? Drop het in onze ideeënbus!

Wanneer wordt Traumanet gelanceerd?

We streven ernaar Traumanet in het voorjaar van 2023 te lanceren.

Wil je een steentje bijdragen of partner worden? Je steun is van harte welkom!

Steun ons
traumanet wordcloud

Wil je helpen om Traumanet te realiseren?

Steun ons

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Ontvang de nieuwsbrief