Stichting Traumanet
RSIN: 862136659
KvK: 81556594
Rekeningnummer: NL75TRIO0320193845
Contact: info@traumanet.nl

Bestuur

Dhr. T. van den Bergh, voorzitter
Dhr. J. Allon, secretaris
Dhr. J. van Scheppingen, penningmeester

Het bestuur is onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding; ze kunnen wel aanspraak maken op vergoeding van eventuele onkosten.

Doelstelling
Met de realisatie van Traumanet willen we betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp bieden rondom het thema trauma en herstel. Voor mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met trauma, maar ook hun naasten, hulpverleners en andere belangstellenden.

Daarnaast wilt Traumanet bijdragen aan een ‘trauma-geïnformeerde’ samenleving. Dit is een samenleving waarin oog is voor mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan in het leven, begrip is voor de gevolgen en klachten hiervan, voldoende kennis is om dit te signaleren en er tenslotte ook op een adequate manier mee om te gaan.

Traumanet wordt nadrukkelijk geen hulpverlenend platform, maar een platform dat haar bezoekers informeert, empowert, inspiratie en perspectief biedt.

Beleidsplan 2022-2023

Financiële verantwoording en activiteitenverslag
Traumanet is begin 2022 gestart met haar activiteiten. Aan het eind van dit jaar zal een financiële verantwoording en jaarverslag worden opgesteld.